ontdekhoreca.nl
Restaurants, Hotels, Scholing, Recepten, Groothandelaren. Dit is een kleine greep uit wat deze site u te bieden heeft. Nederlands  Engels 
Home
 Agenda   Sint de film   Forum   Partners   Nieuwsbrief   Nieuws   Winkel 
Voedsel- en Warenautoriteit het boetebeleid



Boetebeleid

Wat is een bestuurlijke boete?

De Warenwet, Drank- en Horecawet en de Tabakswet kennen allemaal bestuurlijke boetes. Een bestuurlijke boete is een geldsom die u bij een overtreding moet betalen. Deze boetes worden niet door de rechter, maar door de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) opgelegd. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden int vervolgens het boetebedrag.

Waarom een bestuurlijke boete?

De VWA mag een bestuurlijke boete opleggen om de wet te handhaven. Een bestuurlijke boete volgt snel op de overtreding en de VWA vindt dat het verband tussen de overtreding en de straf daardoor beter voelbaar is.

Wanneer is sprake van een overtreding?

De Warenwet, Drank- en Horecawet en Tabakswet worden op een verschillende manier gehandhaafd en hebben ieder hun eigen prioriteiten. Zo is bijvoorbeeld bij de Drank- en Horecawet het punt van de leeftijdsgrenzen erg belangrijk. Bovendien kunnen controleurs dezelfde situatie anders beoordelen. Wat de ene controleur nog net vindt kunnen, is voor de ander een overtreding. Om te voorkomen dat u onterecht een boete krijgt, controleert het onafhankelijke Bureau Bestuurlijke Boete altijd de beslissing van de inspecteur.

De controleur constateert overtreding: wat gebeurt er dan?

Als de inspecteur een overtreding constateert, kunnen er drie dingen gebeuren:
1. U heeft weliswaar een overtreding begaan, maar die is zo klein dat de controleur geen boeterapport opstelt en u ook geen waarschuwing geeft.
2. U heeft een overtreding begaan, maar die is niet zo groot dat de inspecteur meteen een boeterapport opmaakt. Wel krijgt u een schriftelijke waarschuwing. U krijgt een brief met daarin de waarschuwing en waarom u die heeft gekregen. Na enige tijd volgt een herinspectie. Als de controleur dezelfde overtreding nogmaals constateert, maakt hij een boeterapport op.
3. Er wordt een boeterapport opgemaakt. U heeft een belangrijk onderdeel van de wet overtreden. U kunt een verklaring afleggen en krijgt een kopie van het boeterapport. Vervolgens beoordeelt het Bureau Bestuurlijke Boete, een onafhankelijk bureau binnen de VWA dat handelt namens de minister van VWS, het rapport en uw verklaring. Als het Bureau vindt dat een bestuurlijke boete inderdaad op zijn plaats is, dan ontvangt u een zogenoemde kennisgeving met daarin: de overtreding(en), de hoogte van de bijbehorende boete(s) en de wijze waarop u uw zienswijze (uw mening over de situatie) bekend kunt maken. U krijgt daarvoor twee weken de tijd. Daarna neemt het Bureau Bestuurlijke Boete een definitief besluit.

Kunt u tegen een bestuurlijke boete bezwaar maken?

U kunt bezwaar aantekenen tegen een bestuurlijke boete. U dient dan een bezwaarschrift in bij de minister van VWS. Wordt uw bezwaar niet toegekend, dan kunt u in beroep gaan. Bij de Arrondissementsrechtbank, daarna bij de sector Bestuursrecht in Rotterdam en tot slot bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Zolang de bezwaar- of beroepsprocedure loopt, schort de werking van de boetebeschikking op en hoeft u de boete niet te betalen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de bezwaar- en beroepsprocedure kunt u hier verder lezen. (link maken naar tekst bezwaar- en beroepsmogelijkheden)

Hoe hoog kan een bestuurlijke boete oplopen?

De bestuurlijke boete bedraagt in de meeste gevallen Ä 450,- per overtreding. Sommige overtredingen kosten echter Ä 680,-. Het gaat hier om voorschriften die staan in de Warenwet (artikelen 18,19,20 en 32c) en het Warenwetbesluit Algemene Productveiligheid. (Bijvoorbeeld het verhandelen onveilige levensmiddelen of het ten onrechte toeschrijven van bepaalde 2 eigenschappen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid ed. aan levensmiddelen) Er zijn zelfs overtredingen die een boete van Ä 900,- tot gevolg hebben. Hier gaat het om een overtreding van artikel 6, eerste lid (vuil bedrijf) of tweede lid (onvoldoende wering van ongedierte) van de Warenwetregeling HygiŽne van levensmiddelen.

Doordat de boetes voor meerdere overtredingen worden opgeteld tot een totaalbedrag, kan de boete flink oplopen. Voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers is een boete overigens altijd dubbel zo hoog. En hardleerse overtreders kunnen rekenen op een verhoging van de boete met 25 tot 50 procent.

Van de vaste boetebedragen kan slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden naar beneden worden afgeweken, tenminste, als u erin slaagt dergelijke omstandigheden aannemelijk te maken. Dat een overtreding niet met opzet werd begaan, is voor de VWA nooit een reden om het boetebedrag te verlagen.

Kan er na een bestuurlijke boete nog strafrechtelijke vervolging plaatsvinden?

Als u een bestuurlijke boete heeft gekregen, kunt u ook nog strafrechtelijk worden vervolgd. De Officier van Justitie zal met name optreden in situaties waarin direct gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van de mens ontstaan is. Ook zal de officier optreden als het economische voordeel dat met de overtreding behaald is, veel hoger uitvalt dan de bestuurlijke boete die (maximaal) kan worden opgelegd.

 :