ontdekhoreca.nl
Restaurants, Hotels, Scholing, Recepten, Groothandelaren. Dit is een kleine greep uit wat deze site u te bieden heeft. Nederlands  Engels 
Home
 Agenda   Sint de film   Forum   Partners   Nieuwsbrief   Nieuws   Winkel 
Legionella (Veteranenziekte)Legionella (Veteranenziekte)

Inleiding:

In 1976 zijn er 34 veteranen overleden aan een besmetting met legionella na het bezoeken van een conventie van het Amerikaanse Legioen in Philadelphia. Naar aanleiding van deze gebeurtenis wordt de ziekte die wordt veroorzaakt door de legionella bacterie de veteranenziekte genoemd. In 1999 overleden 29 mensen na het bezoeken van de Flora in Bovenkraspel. Vast staat dan ten minste 17 mensen de veteranenziekte hadden.

Ziekte:

Een infectie met de legionella bacterie kan een acute infectie van de longen en luchtwegen veroorzaken. De legionella bacterie komt voor in een vochtige omgeving, zoals in een vochtige bodem. Een groot deel van de infecties verloopt zonder symptomen of als een griepachtig ziektebeeld. De veteranenziekte is een longontsteking door de legionella bacterie. Verschijnselen; twee tot tien dagen na de besmetting ontstaan er snel de volgende klachten. Hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door een longontsteking met koorts en een verhoging van boven de 39 graden. De patiŽnt hoest en is kortademig, soms gaat dit gepaard met braken en diarree.

Besmetting:

De besmetting vindt plaats door het inademen van waterdeeltjes die met de legionella bacterie besmet zijn. Bij het vernevelen van met legionella besmet water is de kans dat mensen geÔnfecteerd raken groot. In water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden kan de legionella bacterie zich vermenigvuldigen. Verschillende watersystemen zijn als bron van legionella beschreven zoals; luchtbevochtigers, warmwatersystemen in hotels, whirlpools en sauna's. In leidingwater is legionella niet aantoonbaar, toch wordt aangenomen dat er zeer kleine hoeveelheden legionella in zitten. De bacterie kan zich onder gunstige omstandigheden vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld als water lang in een leiding zit en de temperatuur bedraagt 20 en 50 graden.

Preventie:

Bij preventie is het belangrijk te voorkomen dat de legionella bacterie zich kan vermenigvuldigen, dit kan voorkomen worden door de volgende maatregelen:

  • Zorg er voor dat het water in de leidingen onder de 20 graden of boven de 50 graden is.
  • Een lange verblijftijd van het water in een systeem moet voorkomen worden.
  • Stilstand van water in een systeem moet voorkomen worden.

Maatregelen binnen een bedrijf:

Alhoewel Legionella een verschijnsel is van alle tijden en de ziekte regelmatig in zware en minder zware vorm voorkomt ( van lichte griepverschijnselen tot echt zwaar ziekte of zelfs overlijden), heeft pas de affaire de West Friese Flora er toe geleid dat structurele maatregelen het optreden en dus het ontstaan van de ziekte te voorkomen.

De aanzet hiertoe werd gegeven door het Ministerie van VROM welke op 16 december 1999 het voorontwerp " Tijdelijke regeling Legionella-preventie in leidingwater " in de Staatscourant publiceerde. In april 2000 werd het definitieve ontwerp gepresenteerd.

Al snel werd dit gevolgd door publicatie 55.1 " Handleiding Legionella-preventie in Leidingwater " van het ISSO ( Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek naar gebouwinstallaties )

Dit alles kon gebeuren omdat in de tussentijd wetenschappelijke onderzoeken hadden aangetoond onder welke omstandigheden legionella-besmetting in water kon ontstaan en onder welke omstandigheden ( a®rosolvorming ) verneveling dus, de legionella-bacterie op de mens kon worden overgebracht.

Inmiddels was in Oktober 2000 de tijdelijke regeling van VROM omgezet in een definitieve met de naam " Modelbeheersplan Legionella-preventie in leidingwater " met daarnaast vanuit de overheid de verplichting voor iedere onderneming of instelling waar zich legionella ook maar zou kunnen voordoen, voor 15 oktober 2001 een risico-inventarisatie te hebben uitgevoerd aan de hand waarvan een in de praktijk toe te passen beheersplan opgesteld wordt.

In feite betekende dit ook dat vanaf dat moment de Arbo-diensten bij de advisering, toetsing en/of goedkeuring van een Arbo-inventarisatie, dit onderwerp zou moeten meenemen. In de praktijk laat dit nog wel eens te wensen over.

Dat een en ander echter heeft geleid tot grote activiteit valt regelmatig af te leiden uit publicaties m.b.t. testsystemen, laboratoria, technische oplossingen, chemische oplossingen, adviesbureaus etc.

Toevoeging van chemicaliŽn, het installeren van automatische doorspoelsystemen en het toepassen van speciale spoelventielen, veel leveranciers zijn al in de markt gekomen. Uitgangspunt hierbij blijft echter dat eenieder te maken heeft met een risico-inventarisatie van het leidingensysteem en een aan de hand daarvan op te stellen beheersplan . Een goede handleiding hierbij kan gevonden worden in de eerdergenoemde publicatie 55.1 van het ISSO.

Dat er inmiddels vanuit de ICT wereld ook oplossingen naar voren komen zal niemand verwonderen. Gestart kan b.v. worden met een niet te duur softwarepakket dat de gebruiker begeleidt bij de risico-inventarisatie, het opstellen van een beheersplan en advies over te nemen maatregelen.

Die onderneming of instelling die meer wil, dus ook registratie van gemeten waarden, verwerking ervan met aangeven van te nemen maatregelen kan kiezen voor een softwarepakket dat uit te bouwen is met de mogelijkheid meetgegevens met een bepaalde frequentie automatisch per kritisch tappunt in te lezen.

Helemaal volledig ( voor diegenen die het optimaal willen hebben ) wordt de software hierna nog uitgerust met een alarmeringsmodule die het mogelijk maakt ontstaan van risico-situaties te detecteren en hierover te alarmeren.

Om dan de legionella-preventie 24 uur per dag en 7 dagen in de week van kracht te laten zijn ( in een aantal situaties bittere noodzaak ) kan bij de alarmering nog geopteerd worden voor berichten op GSM/SMS en dergelijke, waarbij aansluiting op eventueel al aanwezig brand- / inbraakalarm ook tot de mogelijkheden behoort.

Er bestaat ook nog een tussenoplossing c.q. combinatie-oplossing middels het installeren van een hardware-component die de mogelijkheid heeft tot max. 60 meetpunten waardes op te halen , te registreren en te alarmeren. Dit systeem kan zo mogelijk als stand-alone systeem aangeschaft worden of indien gewenst als onderdeel van ingezet worden.

Aan uitbreiding van het leveringsprogramma anders dan alleen voor leidingwater (dus ook koelwater en industriewater ) wordt op dit moment door diverse bedrijven hard gewerkt en hierover zijn dus op korte termijn aankondigingen te verwachten.

Uiteraard bestaan er en komen er nog meer varianten. Afhankelijk van de omvang zal het toch meestal een combinatieproject worden van alle betrokken partijen, eigenaar van het leidingensysteem, hardware- en softwareleverancier, installatiebedrijf en eventueel technische dienst.

Dat hierbij ook een duidelijke rol voor de Arbo-diensten kan zijn weggelegd zal u duidelijk zijn.

 :