ontdekhoreca.nl
Restaurants, Hotels, Scholing, Recepten, Groothandelaren. Dit is een kleine greep uit wat deze site u te bieden heeft. Nederlands  Engels 
Home
 Agenda   Sint de film   Forum   Partners   Nieuwsbrief   Nieuws   Winkel 
ARTIKEL 23 SLOTBEPALINGENARTIKEL 23 SLOTBEPALINGEN

 1. Overgangsregeling arbeidstijdverkorting voor de werknemer van 53 jaar en ouder
  De regeling arbeidstijdverkorting voor de werknemer van 53 jaar en ouder die in vaste dienst is aangenomen, volgens de per 1 januari 2005 geŽxpireerde CAO voor het Horeca- en aanverwante bedrijf, is geŽindigd per 1 januari 2005.

  Het hierna bepaalde is uitsluitend van toepassing op de werknemer die op 31 december 2004 53 jaar en ouder was en toen reeds in dienst was bij een werkgever, voor wie de per 1 januari 2005 geŽxpireerde CAO gold, en sindsdien nog steeds bij dezelfde werkgever werkzaam is, voor zolang als de dienstbetrekking met die werkgever voortduurt:

  1. De werknemer die op 31 december 2004 53 jaar of ouder is, heeft recht op arbeidstijd-verkorting met behoud van loon. De arbeidstijdverkorting bedraagt voor de werknemer die op de eerste dag van een kalenderkwartaal:
   53 jaar is 12 uur per kwartaal,
   54 jaar is 15 uur per kwartaal,
   55 jaar is 18 uur per kwartaal,
   56 jaar is 21 uur per kwartaal,
   57 jaar of ouder is 24 uur per kwartaal.
  2. In een periode van vakantie of arbeidsongeschiktheid worden de uren van de arbeidstijd-verkorting naar evenredigheid verminderd.
  3. Voor de aanvang van het kalenderkwartaal regelt de werkgever in overleg met de werknemer of de arbeidstijdverkorting in het desbetreffende kwartaal per dag, per week of per maand wordt opgenomen. De werknemer heeft het recht de bedoelde uren eenmaal per jaar op te nemen, wanneer hij een cursus wil volgen met het oog op zijn aanstaande pensionering of vervroegd uittreden op basis van de overgangsregeling.
  4. Voor een werknemer met een dienstverband van minder dan gemiddeld 38 uren wordt deze bepaling naar evenredigheid toegepast.

 2. Duur van de CAO

 3. Deze CAO heeft een looptijd van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010 en eindigt zonder opzegging.

Partijen ter ener zijde:                                        Partijen ter andere zijde:

Koninklijk Verbond van Ondernemers
in het Horeca- en aanverwante bedrijf
Horeca Nederland

 :