ontdekhoreca.nl
Restaurants, Hotels, Scholing, Recepten, Groothandelaren. Dit is een kleine greep uit wat deze site u te bieden heeft. Nederlands  Engels 
Home
 Agenda   Sint de film   Forum   Partners   Nieuwsbrief   Nieuws   Winkel 
Cao april 2008Belangrijkste bepalingen en wijzigingen CAO horeca per 1 april 2008

ARTIKEL 1 DEFINITIES

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

ARTIKEL 3 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE WERKGEVER EN WERKNEMER

ARTIKEL 4 AANGAAN VAN EEN DIENSTVERBAND

ARTIKEL 5 BEňINDIGING VAN EEN DIENSTVERBAND

ARTIKEL 6 DIENST- EN WERKROOSTER, REGISTRATIE

ARTIKEL 7 ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN

ARTIKEL 8 OVERWERK

ARTIKEL 9 FUNCTIE: INDELEN, VERVULLEN EN BEOORDELEN

ARTIKEL 10 ONTWIKKELINGSBUDGET

ARTIKEL 11 TOEPASSING SALARISSCHALEN

ARTIKEL 12 LOONBETALING

ARTIKEL 13 FEESTDAGEN

ARTIKEL 14 BUITENGEWOON VERLOF

ARTIKEL 15 LEERLINGEN EN LEERMEESTERS

ARTIKEL 16 VAKANTIERECHTEN: VAKANTIEDAGEN EN VAKANTIETOESLAG

ARTIKEL 17 UITRUIL ARBEIDSVOORWAARDEN EN FISCALE FACILITEITEN

ARTIKEL 18 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

ARTIKEL 19 LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE

ARTIKEL 20 VAKBONDSCONTRIBUTIE

ARTIKEL 21 LANDELIJKE BEDRIJFSCOMMISSIE VOOR HET HORECABEDRIJF

ARTIKEL 22 COLLECTIEVE BEDRIJFSTAKREGELINGEN

ARTIKEL 23 SLOTBEPALINGEN

BIJLAGE I REGLEMENT VOOR DE LANDELIJKE BEDRIJFSCOMMISSIE VOOR HET HORECABEDRIJF (LBC)

BIJLAGE II VOORSCHRIFTEN BIJ ZIEKTE

BIJLAGE III REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE FUNCTIE-INDELING EN FUNCTIEWAARDERING HORECA (BFH)

Bijlage IV CAO loontabel per 1 juli 2008 (BFH)

BIJLAGE V REGELING ARBEIDSTIJDEN EN BELONING BIJ AANWEZIGHEIDSDIENSTEN


Drie loonronden

Per 1 juli 2008: 3,25 % onder voorwaarden
Werknemers die voor 1 juli 2008 al in dienst zijn krijgen per 1 juli 2008 een loonsverhoging van 3,25 % van hun feitelijke loon. Eventuele individuele verhogingen vanaf 1 januari 2008 die niet voortvloeiden uit de voorgaande CAO Horeca, die gold vanaf 1 juli 2005 tot en met 31 maart 2008, kunnen met de 3,25 % verrekend worden.

De verhoging van 3,25 % geldt niet voor werknemers die op 1 juli 2008 in de wachtperiodieken zijn ingeschaald. Voor hen geldt namelijk het wettelijk minimum loon. Zie daarvoor de toelichting onder wachtperiodieken.

Per 1 juli 2009; 1,5 % onder voorwaarden
Werknemers die voor 1 juli 2009 al in dienst zijn krijgen per 1 juli 2009 een loonsverhoging van 1,5 % van hun feitelijke loon. Deze loonsverhoging is niet van toepassing op de werknemers die in de wachtperiodieken zijn ingeschaald. Voor hen geldt namelijk het wettelijk minimum loon. Zie daarvoor de toelichting onder wachtperiodieken.

Per 31 december 2009; 1,25 % eindejaarsuitkering
Werknemers die per 31 december 2009 een vol kalenderjaar bij de zelfde werkgever in dienst zijn, hebben per die datum recht op een bruto eindejaarsuitkering van 1,25 % van hun jaarloonsom over 2009.

Wachtperiodieken
Het wettelijk minimum loon is per 1 januari 2008 verhoogd. De eerstvolgende aanpassing van het wettelijk minimumloon volgt waarschijnlijk per 1 juli 2008.

Het wettelijk minimum loon is volgens de Horeca-CAO toepasbaar voor werknemers die zijn ingeschaald in de wachtperiodiek.

Zie verder: Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008.

Status cao horeca per 1 april 2008

De cao is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De kennisgeving van ontvangst is 21 maart 2008 afgegeven. De cao is daarom per 1 april 2008 van kracht, direct aansluitend op de aflopende cao. Leden van Koninklijk Horeca Nederland moeten de nieuwe CAO Horeca per 1 april 2008 voor al hun werknemers toepassen.

Horecaondernemingen zonder lidmaatschap van Koninklijk Horeca Nederland zullen de cao moeten toepassen zodra de cao algemeen verbindend is verklaard. Uiteraard tenzij een andere rechtsgeldige cao van toepassing is. De procedure is gestart en zal naar verwachting medio juni kunnen worden afgesloten met de publicatie ervan in de staatscourant.

 :